Ikon

Vill du jobba med att stoppa cyberattacker?

Då är det dags att sadla om till IT-säkerhetsarkitekt!

Med vår utbildning på 75% under 2 år till just IT-säkerhetsarkitekt går det att sadla om parallellt med arbete. Utbildningen är för den som redan har en del kunskaper inom dator- och nätverksteknik men vill specialisera dig inom säkerhet!

Jag vill veta mer!

Vad gör en IT-säkerhetsarkitekt?

Som IT-säkerhetsarkitekt jobbar du med att identifiera och hantera säkerhetsrisker, sårbarhet och hot inom verksamheter och organisationer. Du designar IT-lösningar baserade på policys och andra kravställningar samtidigt som du administrerar och håller system i drift.

Efter den här utbildningen kan du komma ut i någon av följande roller på ett företag: informationssäkerhetsansvarig, säkerhetsadministratör inom IT eller IT-säkerhetsarkitekt

Passar du som IT-säkerhetsarkitekt?

Svara på åtta snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresse-profil just du har! Profilen utgår från de åtta aspekterna av IT-drift som du ser i diagrammet.

Vad gillar du mest?

Tänker du mycket på säkerhet kring datorer?

Gilla du att jobba i ett team med andra?

Tycker du att regler och riktlinjer är viktigt kring IT?

Vad är det troligast att du tänker på när du stöter på ny hårdvara eller mjukvara?

Vad gör du helst?

Vad gör du när din dator strular?

Tycker du att säkerhet borde prioriteras framför allt annat?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Mjukvara - jobba med programvara och operativsystem

 • Hårdvara - jobba med kablar, kretskort och apparater

 • Moln - sätta sig in i externa tjänster och välja och anpassa dessa

 • Programmering - utveckla eller anpassa mjukvara

 • Säkerhet - jobba med säkerheten inom IT-system

 • Teamarbete - arbeta tillsammans med andra

 • Arkitektur - ta fram stukturen för och sätta samman IT-lösningar

 • Policy - ta fram regler och riktlinjer för hur människor ska använda IT

 • Dokumentation - se till att lösningar finns nedskrivna så att andra kan bli insatta

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen


Vi har under många år drivit utbildningar inom system- och nätverksteknik men just den här utbildningen är helt ny och framtagen av oss och företagen i branschen!

Den här utbildningen passar dig som redan kan en del inom nätverk- eller systemteknik och vill hitta nya utmaningar i säkerhetsbranschen.

Utbildningen omfattar både IT-säkerhet och informationssäkerhet och du kan efter utbildningen hamna i en mycket viktig roll som en brygga mellan IT och verksamheten med stort fokus på säkerheten.

Halvdistans och 75%

Utbildningen är på fyra terminer, på distans och på 75% studietakt. Den går att kombinera med jobb och kanske kan din nuvarande arbetsgivare se detta som en bra fortbildning?

Under utbildningen träffas utbildare och studerande i Stockholm vid åtta tillfällen. På träffarna sker praktiska övningar/laborationer, tentamen, föreläsningar, diskussioner samt att vi kommer att besökas av intressanta gästföreläsare.

Företagen är med och bestämmer

Utbildningens är framtagen av arbetslivet så du kan vara säker på att du verkligen lär dig och når den kompetens som dina framtida arbetsgivare efterfrågar!

Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckelpersoner i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Telenor, Cygate, Polismyndigheten, IPSafe, Network Services, Omegapoint, B2Syd, Irbiskonsult, RDE Consulting samt CeBelot.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Ansökan: Ansökningsfönstret är stängt och öppnar i feb 2018 igen

 • Utbildningslängd: 2 år

 • Studietakt: 75%

 • Studieort: Distans med träffar i Stockholm

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:


Halvdistans och 75%-tempo

Utbildningen är på halvdistans och 75% studietakt. Under utbildningen träffar du utbildare och andra studerande på plats i Stockholm vid totalt åtta tillfällen. På platsträffarna sker praktiska övningar/laborationer, tentamen, föreläsningar, diskussioner samt att vi kommer att få besök av intressanta gästföreläsare.

Träffarna är viktiga för helheten, de för hjälper dig framåt och innehåller obligatoriska moment. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du på egen hand.

Att studera på distans är en annorlunda utbildningsform jämfört med traditionell undervisning. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. Du får själv välja när du ska studera men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distansföreläsningar, tentamen, uppgifter osv.

Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. Du tar del av materialet när det passar dig och du kan enkelt gå tillbaka i undervisningsmaterialet om du känner dig osäker.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback, dels få bekräftat att du förstått allt rätt och dels för att kunna lära dig mer. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du har möjlighet till det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du hela tiden ställs inför utmaningar som motiverar dig till att lära dig nya saker för att lösa uppgiften. Du kommer ingå i en mindre projektgrupp av studerande som du kan ha närmare kontakt och diskutera uppgifterna med.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns lärare samt möjlighet till handledning minst åtta timmar. Du kan när som helst skicka frågor i text för att få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid för att ställa frågor och stämma av dina studier med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete där du omsätter dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig det man tidigare studerat i teorin samt att knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Introduktionskurs till säkerhet och hot

I den här kursen få̊r du kunskaper om dagens IT system och den hotbild som finns, samt hur man genom olika metoder kan sänka risken och öka säkerheten. Kursen går igenom vad det är för typ av hot som företag vanligen utsätts för och fokuserar både på den tekniska och logiska hotbilden.

Under kursen väljer du ett företag som du kommer att använda som ett projekt för att säkra upp dess IT-miljö. Detta projekt kommer sedan att mynna ut i examensarbetet.

Tekniska säkerhetskontroller

Den andra kursen forkuserar på de säkerhetskontroller en organisation kan implementera för att öka säkerheten och skydda företagets information. Det handlar om de olika nätverksskydd som används idag så som IDP och brandväggar samt om hur informationen som kommer ur dessa system kan öka säkerheten ytterligare.

I kursen pratar vi även om hur man implementerar lösningar för att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt data med hjälp av olika autentiserings och auktoriseringsmodeller.

Under kursen kommer du arbeta praktiskt med olika operativsystem och nätverksprodukter för att göra praktiska lösningar utifrån olika beskrivna scenarier.

Cisco CCNA Security

Det här är en certifieringsförberedande kurs för certifikatet CCNA Security. Certifikatet är ett av ledande inom branschen nätverkssäkerhet och efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om Ciscos brandväggs- och IPS-produkter samt hur dess design, implementation och loggning fungerar i teori och praktik. Lernia står för certifieringskostnaden.

Cloud Security

Kursen handlar om virtualisering- och molnmiljöer samt hur man gör dessa miljöer säkra. Under kursen får den studerande kunskaper i konceptet bakom olika typer molnmiljöer samt hur tekniken fungerar.

Efter kursen kommer du att kunna designa och bygga molnlösningar utifrån krav på säkerhet och stabilitet. Du kommer installera en virtualiseringsplattform utifrån en given instruktion och sedan säkra den för att skapa ett privat moln. Vi kommer även att prata om problematiken med personuppgifter i en molnbaserad värld och hur man säkerställer att dessa lagar och förordningar följs.

SSCP, kryptering och management

Även denna kurs är cerifieringsförberedande, denna gång för SSCP (Systems Security Certified Practitioner). Kursen samlar ihop kunskaper, kompetenser och färdigheter som du har tillgodogjort sig under tidigare kurser och lägger till kryptering och management.

Efter kursen har du kunskaper i olika typer av kryptering och algoritmer samt fördelar och nackdelar med de olika lösningarna. Du vet hur du praktiskt kan använda kryptering för uppkoppling, säkring av data och signering för att garantera korrekthet. Du kommer också ha kompetens i processer för administration av kryptering och PKI.

Securing the Internet of Things

I den här kursen pratar vi om trenden med att även vardagliga saker nu är uppkopplade mot internet och de problemställningar runt säkerhet som finns på grund av detta. Efter kursen vet du hur man säkrar system som man inte kan påverka (såsom t ex SCADA) med hjälp av externa mekanismer och system. Du kan också installera externa system som Web Application Firewalls och Proxy servrar för att fånga upp attacker innan de når systemet med bristande skydd.

Organisationssäkerhet och tillhörande policys

Säkerhetsstyrning är ett stort område där man med hjälp av mjuka säkerhetsmekanismer säkrar upp organisationen. Dessa kan bestå av t ex policies, riktlinjer och instruktioner. Efter den här kursen har du kunskap om hur standarder som ISO 27001 och 27002 hjälper en organisation att få kontroll på sin säkerhet. Du kommer att kunna genomföra en enklare GAP-analys och sedan utifrån denna och med hjälp av standarder säkra de delar där säkerhet saknas. Till hjälp kommer vi att använda den metod MSB tagit fram och som är ledande i Sverige idag.

Planering och genomförande av säkerhetsprojekt

Kursen är en projektledningskurs med inriktning på säkerhet. Efter kursen har du kunskap om några av de vanligaste projektmodellerna som används idag. Du kommer att praktisk implementera ett projekt med hjälp av den teoretiska kunskap du införskaffat sig under teoripassen i kursen.

LIA - en praktisk fördjupning av yrkesrollen

Genom LIAn får du möjlighet att fördjupa de teoretiska och praktiska färdigheter som du fått genom utbildningens kurser. Du kan på denna LIA spela en mer aktiv roll i den dagliga verksamheten. Du ges tillfälle att nätverka och samtidigt tillgodogöra dig ytterligare färdigheter vilka kommer stärka din anställningsbarhet.

Under perioden kommer du också ta fram de fakta och underlag som behövs för kommande examensarbete.Du kommer arbeta självständigt och projektorienterat.

Examensarbete inom informationssäkerhet

Examensarbetet ger dig möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du fått under utbildningen.

Efter kursen kan du arbeta självständigt enligt en projektstruktur med bakgrund,probleminventering, mål, avgränsningar, tid- och resursplaner, aktivitetslistor samt uppföljning. Arbetet kommer innehålla faktainsamling, inlärning, analys, lösningsförslag och utvärdering av lösningsförslag.

Gör en intresseanmälan!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:

 • Dator- och nätverksteknik (Datorkunskap + Persondatorer + Lokala nätverk A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)

Eller motsvarande kunskaper

3. Prov

Godkänt på prov som innehåller skriftliga frågor som rör kompetens, och kunskap inom IT - området samt ett muntligt prov som testar färdigheter och problemlösningsförmåga förknippade med yrkesrollen.

Syftet med provet är att säkerställa att de individer som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen antas i första hand.

Frågorna är sammansatta så att svaren kan graderas och färdigheterna prövas likadant i varje enskild situation. Maxpoäng är 100 p Godkänt är 30 p

4. Arbetslivserfarenhet

Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverks- och/eller systemteknik eller motsvarande färdigheter.

Gör en intresseanmälan!

Annan utbildning?

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka den här utbildning istället...

IT-molnspecialist

Helfart på plats i Stockholm

Det här är en utbildning kräver ingen arbetslivserfarenhet men ändå lite tekniska förkunskaper. Utbildningen fokuserar mindre på säkerhet men istället ännu mer på molnlösningar och hur man både planerar, sätter upp och underhåller dessa.

Berätta mer!